Nije boeken FF
 

 

 

komt ein Januaris 2004 út SWARTE INGELS komt ein Januaris 2004 út

Willem Schoorstra

Dizze debútroman - mei as tema útsûnderlike leafde - is net mijen en keken, mar batst deryn.


Fan Willem Schoorstra (1959) ferskynde earder in dichtbondel ‘Ynwijing’ (2001) en in ferhalebondel ‘Berjochten út Babel’ (2002) .


Berjochten oer ‘Berjochten út Babel’:

De auteur is net eang fan earlikens; hy seit wat sein wurde moat en allinne sa kin er skriuwer wêze /…/ ûndersykje de dingen en fertel it de minsken, net allinne it goede, mar ek it smoarge en trochtrape, it benearjende en opwinende /…/
Friesch Dagblad


In treflike mjuks fan literêre taal en sprektaal. De lêzer wurdt dêrtroch hiel maklik meisleept /…/ It binne stik foar stik spannende ferhalen, dy't ek oan it neitinken sette oer it dwaan en litten fan minsken. In oanwinst foar de Fryske literatuer.
Nederlandse Bibliotheek Dienst


/…/ in bondel dy't in hiel eigen lûd hearre lit en dat op in wize dy't der net om lycht: skerpe observaasjes, rake typearings, in flink poarsje nocht oan ûnnocht en in strakke en byldzjende styl.
Literêr tydskrift Trotwaer

 

BERJOCHTEN ÚT BABEL

Willem Schoorstra


Hoe wreed, skrinend of humoristysk geane de minsken mei harsels, mei inoar om; mei har driften, langstmen en ferwachtings?
De ferhalen yn dizze bondel beljochtsje soks fan alle einen en kanten - en dat lycht der net om.

 

 

 

█nder de minsken                           Alpita de Boer
It famke strűpte yn sÔn hasten oare klean oan, treau de poeierdoaze, in bűsdoekje en it briefke fan fyftich ('causi tanti mali') yn har tas, smiet my in trijdűbeld 'grutte hufter' yn 'e sn˙t en naaide ˙t. Noch noait hie se sa leaf west as yn dat kertierke fűleinigens. Ut it finster wei seach ik har de doar ˙tstappen en yn 'e moarnsdize weiwurden: rizich, linich en fonkeljend fan op 'e nij űntdutsen graasje.

Njoggen ferhalen mei opsternatens en mankelikens, humor en sjarme, ferwűndering en tagedienens. Oersetting ˙t it Italiaansk.
Alpita de Jong (Grins 1962) studearre Algemiene Literatuerwittenskip en Italiaanske taal- en letterkunde. Se is redakteur fan it Frysk literŕr tydskrift Hjir en gearstaller fan 'e blomlŕzing Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.

Do blieuwst wol Do wol                FryslÔn nei 2000
Yn dizze sammelbondel binne fersen opnommen oer it tema: FryslÔn nei 2000, yn 'e breedste sin. In grut ferskaat fan 70 minsken yn 'e leeftyd fan 26 oant 93 jier, te witten:

Willem Abma
Jelle Bangma
Wim Beckers
Wilco Berga
Eize de Boer
Neeltje Bonnema
Joop Boomsma
Atze Bosch
Goasse Brouwer
Meintsje Brouwer
Tsead Bruinja
Jan J. Bylsma
Meindert Bylsma
Dalstar
Freark Dam
Jan Dotinga
Swaantsje Duursma
Lida Dykstra
Berber van der Geest
Anneke Gerbrandy-Posthuma
Tsjisse Hettema
Ytsje Hettinga
Klaske Hiemstra

H.J. Hilarides
Eric Hoekstra
Benny Holtrop
Ernst Huisman
Saakje Huisman
Jan Jepma
Anny de Jong
Baukje Tsjerkje de Jong
Jelle de Jong
Steven de Jong
Jan Kooistra
Wieke Kroijenga
Bartle Laverman
Rienk Kruiderink
Libbe Leistra
Titia Lont
Aly van der Mark
Aggie van der Meer
Jan van der Meulen
Gys Miedema
Tjitske Mud-Norbruis
Tiny Mulder
Jantsje Oost

Beart Oosterhaven
Sjoerd Palstra
Tsjits Peanstra
Durk van der Ploeg
Margryt Poortstra
Pim Rodenboog
Marije Roorda
Willem Schoorstra
Simy Sevenster
Marten Sikkema
Jacobus Quiryn Smink
Albertina Soepboer
Janneke Spoelstra
Oene Spoelstra
Ria Stolk
Age Tanja
Johan Veenstra
Sipke Veenstra
Folkert Verbeek
Theun de Vries
Sytske Wallinga
Harmen Wind
Gryt Witbraad
Baukje Wytsma

 

 

FRYSK EN FRIJ