Old Sketschingbook 1998


Dizze fideo fan myn âlde sketsboek út 1998 kaam ik lêst wer tsjin yn in âlde doasse. Ik ha dizze fideo doe makke foar myn thússide. Yn 't tillefoanmodemtiidgerak betsjuttet dat in sa leech mooglike resolúsje te berikjen. Nei san 2 minuten koe it dan op Ynternet sichtber makke wurde. It waard in rm ekstinsje foar de Realplayer. Sa wie fideo op Ynternet yn 'e lêste ieu mooglik. Ik ha de vhs bân nochris troch myn kompjûter gean litte mei dit as resiltaat. It binne sketsen dy't makke binne yn 'e jierren njoggentich foar model tekenjen, yn myn lessen op skoalle, yn' e iepen loft, op fakânsjes en op alle mooglike plakken. Ik hie altyd dit sketboek en guon pensjes mei yn in lyts tasse. By tiid en gelegenheid haw ik myn sketsboek en myn potleatsjes brûkt om te sketsjen. Wêrom doch ik dit 20 jier letter net sa folle meer?

Video Sketsboek WILLEM MOOK

potlead, inket en kryt tekeningen

 

It dierberste dinkje dat in keunstner hat is syn sketsboek. Neist it brûkme foar modelsketsen foar myn skilderijen en yllustraasjes brûk ik it foar de bleate lol oan't tekenje. It wurk op it atelier kin bytiden erg tsjinsitten en ferfelend wêze at it skilderij op 'e ezel net wol. Op sokke mominten moast wat oars dwaan as skilderjen omt dy dêr oerhinne te setten. Somtiden binne it oare ferplichtingen en saken as keunst dy 't probleem wêze kinne. Foar sokke situaasjes haw ik altyd myn sketsboek en myn potlead by my foar it gefal dat it momint sich foardocht; Wham....Tekenje sûnder der oer nei te tinke!
Miskien wol de gelokkichste mominten yn 't keunstners bestean.
Dizze sketsen binne wat se binne; Wonderlik bekraste juwieltsjes, alles behalve goed mar dierber om te besjen op drege mominten.

SJOCH EK myn Sketsen en Tekeningen

SJOCH EK myn Yllustraasjes

 

[Foarige side foar IE4 en 5