[Foarige side foar IE4 en 5


Boekomslaggen

Meindert Bylsma:                      It grom spat alle kanten t
                                               It spul troch it gat sjen
                                                   Fuortsmytballade yn es
                                       Hotputs en oare kremearkes
Jelle Bangma:                                    Bretaalwei De Brand
                                                      Keatse foar de krnse
Willem Abma:                                 In nacht yn de Andes                                                                          Moeting
                                                                  De mafiaman
Margryt Poortstra:                                In soarte fan swijen
De Loads
Teije Brattinga                                             Kleinkinderen
Doede Bleeker :                                     Mengde gefoelens
Piter Terpstra:                                               In flechteling
Alpita de Jong:                                      Under de Minsken
Ferskaad oan Dichters:                  Do blieuwst wol Do wol
Willem Schoortra:                        -----  Berjochten út Babel Swarte Ingels

Frysk en Frij

 
Sa at Jo sjen kinne haw ik my dwaande hlden mei boek-omslaggen foar Fryske skrieuwers foar tjouwerij Frysk en Frij, de KFFB, de Q, de Ljouwerter Krante en it eardere Frysktalige tydskrift Frysk en Frij. Boppedat haw ik foar de lste in protte yllustraasjes makke foar de koarte ferhalen.
It lytse wrldsje fan de Fryske skrieuwerij is bytiden gruts yn it lytse , de ierdske triennen fan skynhilligens drippe troch de polityke sinten foar it beforderje drfan fanf troch gekonkel, rabberij en lyts tinkende skoalleamtners. Nettjinsteande dat mislike anti-gedoch komme der t en troch prachtige Fryske lsblomkes en blommen nei boppe ta sette. Jimme moatte einliks nog in begjin meitsje mei it beforderje fan de Fryske literatuur troch mei dat gekonkel op te hlden; dus SKRIEUWE! En mekoar dryn stipje.

Willem Mook's Boekomslagen-Bookcovers