Stillibbens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILLIBBENS
Fruchten as foarwerpen yn in stillibben hawwe de minsken altyd oansprutsen as in minsklike metafoar foar it einige bestean fan alles wat bloeit en groeit. It ieuwenlde besef fan memento mori en carpe diem foarmen dr de grnslach fan. Ik haw faak in hekel oan dy goedkeape en moaie foar yn 'e mle lizzende tinkwize. Neffens my komt soks earder fuort t in maatskiplik feilige (n)bewuste net t-sprutsen eroatyk.
   

   
 
     
   

 
Willem Mook's Stillevens-Stilllife-Nature Morte  
[Foarige side foar IE4 en 5