[Foarige side foar IE4 en 5

Hannen
Dizze oaljeferven ha'k nei oanlieding fan aforismen fan Gys Miedema makke. Mei myn earmen en hannen ha'k tracht Gys syn aforismen út te byldzjen. Gys hat der kaartsjes mei tekst derop fan meitsje litte. De aforismen binne yn't Nederlâns.

 

 

 

Ferbjustere en tryst bin ik oer 't hinnegean fan myn keunst broeder.

In dyn wurden

Tiid útdrokt yn freonskip,
is tiidleas.

GYS MIEDEMA

24-2-1951 22-2-2001

in memoriam

Oersicht fan Gys syn wurk

Gearwurkingsprojekt Aforism en Byld, Atelierroute Ljouwert 2000, Miedema & Mookart

 

 
Willem Mook Handen & Aforismen Gys Miedema