[Foarige side foar IE4 en 5

Neaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEAKEN

In myn bestean as skilder ha 'k altyd in protte omtinken hān foar it neaken. Ik hāld fan de ferskillen yn skientme, libbenskrźft en earlikheid fan it minsklik lichem. Neffens my wurdt dat faak ūnderskat of net ynsjoen troch it healslachtich omgean mei maatskiplike noarmen en wearden.
Dźrtsjinoer fyn ik dat it neaken beskōge wurde moat as 't śtprobearjen fan in keunstner om in earlik portret te meitsjen fan it minslik lichem as in artistike en monumintale bydrage oan 't minsklik libben en kultuer. Binnen dy fisy wol ik myn wei fine. Yn 't begjin skilderjend, nei it skōge te hawwen, wurdt it lichem mear en mear yn in abstrakt kader pleatst. In oar besef oer de śtdrukking fan in skilderij is wichtiger wurden. It materiėle bestean fan in skilderij, de kleuren, struktueren, tekstueren, ritmes en komposysjes fereaskje folle sterker in yngeand byld fan in skilderij as in foarspelber betinksel. Dy wurklikheid oer it byld jout net in spegelbyldige kopy fan in wrāld būten it skilderij mar kin śteinlik der seker wat oer śtdrukke. En wźrom soe in skilder in skilderij meitsje as der foar him gjin aventoer ynsit? Yn 't koart bliuwt in skilderij in konkreet ding dat wat śtdrukt en dźr oandacht foar ferget.
Hooplik in nij ūntdutsen en net foarspelber, miskien in hast taastbere wrāld foar sawol de skilder as de oanskōger. It ferbyldzjen fan dy wrāld soe 't doel en it middel wźze moatte fan de skilderkeunst en net de herhelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
   
 
     
     
   
 
     
 
 
 
 
   
     
 
 
Willem Mook Naakten-Nudes