Previous page for IE4 and 5 users

 

 

Meindert Bylsma:                      It grom spat alle kanten út
                                               It spul troch it gat sjen
                                                   Fuortsmytballade yn es
                                       Hotputs en oare kremearkes
Jelle Bangma:                                    Bretaalwei De Brand
                                                      Keatse foar de krânse
Willem Abma:                                 In nacht yn de Andes                                                                          Moeting
                                                                  De mafiaman
Margryt Poortstra:                                In soarte fan swijen
De Loads
Teije Brattinga                                             Kleinkinderen
Doede Bleeker :                                     Mengde gefoelens
Piter Terpstra:                                               In flechteling
Alpita de Jong:                                      Under de Minsken
Ferskaad oan Dichters                    Do blieuwst wol Do wol
Willem Schoortra                          -----  Berjochten út Babel Swarte Ingels

 

 

 

Frysk en Frij

Willem Mook's Boekomslagen-Bookcovers